Regulamin

Regulamin Imprezy

 

 

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy „PIOTRKOWSKA OTWARTA”, dalej zwaną „Imprezą będą przebywały na wyznaczonym terenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się uczestników i korzystania przez nich z terenu, na którym odbywa się Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 3. Organizatorem Imprezy jest Łódzkie Centrum Wydarzeń z siedzibą w Łodzi (90-423) przy ul. Piotrkowskiej 87, instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi pod numerem RIK/1/2015, NIP: 7252090093, REGON: 361495217.
 4. Termin odbycia się Imprezy będzie publikowany na FB Łódzkiego Centrum Wydarzeń
 5. Wstęp na Imprezę jest płatny 10 zł.
 6. Zakup biletu na Imprezę możliwy jest wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem www.bilety-lcw.pl
 7. Uczestnik może zakupić wyłącznie bilet dla siebie. Wyłączona jest możliwość zakupu biletów dla osób trzecich.
 8. Bilety mają charakter imienny.
 9. Wstęp na Imprezę jest możliwy wyłącznie po okazaniu imiennego biletu oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 10. W związku z trwającą pandemią SARS-CoV-2, na terenie Imprezy obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa. W związku z powyższym, każdy Uczestnik ma obowiązek:
  1. zakrywania ust i nosa przez cały czas podczas przebywania na terenie Imprezy,
  2. zachowania dystansu dwóch metrów w kolejce do wejścia na teren Imprezy,
  3. poddania się pomiarowi temperatury ciała, zdezynfekowania dłoni oraz wypełnienia ankiety o zdrowiu przed wejściem na teren Imprezy,
  4. zachowania dwumetrowej odległości od innych Uczestników,
  5. opuszczenie terenu Imprezy strefami/grupami.
 11. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  2. materiałów wybuchowych,
  3. wyrobów pirotechnicznych,
  4. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  5. środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 12. Zakazuje się prowadzenia na terenie Imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej bez zgody organizatora.
 13. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
  4. odmawiającym skontrolowania bagażu przez służby porządkowe Organizatora,
  5. osobom z widocznymi objawami infekcji, kaszlem, katarem, gorączką.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Imprezy w wypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających jej realizację.
 15. W wypadku odwołania Imprezy Uczestnik, który zakupił bilet, otrzyma od Organizatora zwrot na kwotę stanowiącą równowartość ceny biletu.
 16. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na jej terenie, zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa.
 17. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:
  1. Scena,
  2. Zaplecze techniczno-socjalne,
  3. Widownia

 

 

 

 

Skip to content